26 Mart 2019, Sal @ 04:20

Türk Ocaklari Akademisi Eğitimi Başliyor

Kategori : Duyurular

TÜRK OCAKLARI AKADEMİSİ EĞİTİM PROGRAMI

1.DÖNEM (KASIM-OCAK)
TARİHE GİRİŞ

1-Tarih Nedir? Yöntem, Taksimler (.....)

2-İnsanlık Tarihinin Dönemleri (Prehistorya-Neolitik Devrim-Yazı Ve İlkçağ Uygarlıkları) (.....)

3-Eski Yunan Ve Roma Medeniyeti (......)

4-İslam Öncesi Türk Tarihi ve Medeniyeti (.......)

5-İslam Tarihi (VII-XIV. Yüzyıllar) (.......)

6-İslam Medeniyeti (VII-XIV. Yüzyıllar) (..........)

7-Türklerin İslamlaşma Süreci Ve Türk-İslam Medeniyeti (.......)

8-Ortaçağ’da Avrupa: Skolastik ve Batı Düşüncesinin Evrimi (......)

9-Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi (.......)

10-Osmanlı Devletinin Klasik Dönemi-Siyaset ve Medeniyet (...........)

11-Batıda Aydınlanma, Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi (..........)

12-Batıda Modernleşme Çağı ve Osmanlılar (........)

13-20. Yüzyılda Temel Siyasi Akımlar ve Türk Dünyası (..........)

2. Dönem: (Mart-Mayıs)

TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİ

1-Türk Düşüncesinin Temelleri

2-Türkler ve İslam

3-Türk-İslam Siyasi Düşüncesi ve Devlet

4-İslam Hukuku

5-Felsefi Düşünce: İbn Rüşd’e kadar

6-Felsefi Düşünce. İbn Rüşd-Gazali tartışması sonrası

7-Tasavvufi Düşünce Geleneği

7-Kelam Geleneği

8-İlmî Düşünce

9-İbn Haldun ve Tarih Düşüncesi

10-Çağdaş İslami Akımlar

11-İslam ve Modernleşme

12-Yeni Medeniyet Tasavvurumuz ve Dinamikleri (İslam ve gelecek; İslam ve Batı; Dinler arası Diyalog)

3. DÖNEM (KASIM-OCAK)

MİLLİ EDEBİYAT ve ESTETİK

1-Edebiyat, Sanat ve Estetik Üzerine

2-Tarih Boyunca Edebi Türler

3- Orta Asya ve çevresinde Türk-İslam Edebiyatı

4-Anadolu’da eski Türk Edebiyatı

5-Modern Türk Edebiyatı

6-Batı Edebiyatı

7-Türk-İslam Sanatı ve Estetiği

8-Batı Sanatının Tarihi Temelleri

9-Küreselleşme ve Postmodernizm karşısında Sanatımız ve Edebiyatımız

10-Kentleşme, Mimari Gelenek ve Estetik

11- Modern Türk Sanatı

12-Türk Sineması ve Tiyatrosu

4. DÖNEM (MART-MAYIS)

Temel Kavramlar ve Meseleler

1-2) Millet/milliyetçilik (.....)

3) Vatan (.......)

4) Devlet (......)

5) Bölücü Terör/PKK Devleti Tehlikesi (......)

6) IŞİD vb örgütler ve Türkiye (.......)

7) Ortadoğu Türkmenleri (.......)

8) Doğu Türkistan (.......)

9) Kırım (.......)

10) Güney Azerbaycan (.......)

11) Batı Trakya (.......)

12) Kıbrıs (.......)

Alternatif Tamamlayıcı Konular:

1-Birinci Cihan Harbine Giden Yol

2-Birinci Cihan Harbi

3-Birinci Cihan Harbinde Türkiye

4-Tehcir Ve Ermeni Sorunu

5-İstiklal Harbi

6-Cumhuriyet-Tek Parti Devri

7-İkinci Cihan Harbi

8-Soğuk Savaş Dönemi

9-1960-80 Türkiye Tarihi

10-Glastnost Ve Perestroika’dan 21. Yüzyıla

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEMEL ESERLERİ-OKUMALAR

1-Göktürk Yazıtları- (......)

2-Kutadgubilig (......)

3-Kınalızade Ahlak-I Alai

4-Katip Çelebi Mizanülhak Fi İhtiyaril Ehakk (......)

5-Koçi Bey Risalesi(.......)

6-Yusuf Akçura Üç Tarz-I Siyaset (.......)

7-Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları-Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak (......)

8-Mümtaz Turhan Garplılaşmanın Neresindeyiz (.......)

9-Erol Güngör İslamın Bugünkü Meseleleri (........)

10-Fuat Köprülü Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (........)

Program Yönergesi:

Yukarıdaki program ANA programdır. Bu Ana plandan sapmamak kaydıyla içerikte küçük değişiklikler yapmak mümkündür.

1-Program her biri iki dönem olmak üzere iki yıldan oluşur. Her bir dönemde iki ders vardır.

2- Dersler genel merkezde hafta sonu, Cumartesi günleri saat 11.00-13.00 arasında yapılır. Şubeler kendi şartlarına uygun program yapabilir.

3- Derslere devam şarttır. Bir öğrenci derslerin yüzde 30’undan fazlasına gelmediği takdirde dersle ilişiği kesilir.

4- Dönem içinde ödev verilir. Dönem sonu değerlendirmesi ödev (% 50) ve genel sınav (%50) üzerinden yapılır.

5- Başarı notu 60’dır. 60-74 arası C, 75-89 arası B, 90-100 arası A notu ile değerlendirilir.

6- İkinci yıla devam etmek için birinci yıl ortalamasının en az 80 olması şarttır.

Sertifikalar:

Birinci yıl derslerini başarıyla bitirenlere Türk Ocakları Akademisi Sertifikası verilir.

İkinci yılı başarıyla bitirenlere Türk Ocakları Akademisi Yüksek Sertifikası verilir.

NOT:BAŞVURU FORMU İÇİN EK DOSYAYI AÇINIZ.AkademiBasvuru

Bilgi ve İrtibat İçin: Türk Ocakları Antalya Şubesi  0242 244 04 48 /  0532 254 37 74


Benzer Yazılar